Koutlos, paroikos of Lavra at Chostiane

L XII

Κοῦτλος

ID: Koutlos 101