Leon tou Trikana, protopapas of Theotokos at Thessalonike

E XII

Λέων

ID: Leon 184