Methodios, naukleros and monk at Philotheou on Athos

M XII

Μεθοδίου

ID: Methodios 103