Niketas Xiphilinos, krites and anagrapheus of Boleron, Strymon and Thessalonike

L XI

Νικήταν

ID: Niketas 159