Nikolaos tou Starou, deacon at Thessalonike

L XI

Νηκολαος

ID: Nikolaos 220