Nikolaos Tripsychos, dikaiodotes and megas logariastes

L XII

κῦρ Νικολάου

ID: Nikolaos 223