Taptoukos, Cuman pronoia-holder stratiotes at Chostiane

L XII

Ταπτοῦκον

ID: Taptoukos 101