Theotimos Loukites, stratiotes and pronoia-holder

E XII

Θεοτίμω

ID: Theotimos 101