Thomas, paroikos of Lavra at Chostiane

L XII

Θωμᾶς

ID: Thomas 111