Alexios Komnenos Bryennios, son of Anna Komnene

E / M XII

Ἀλέξιος (Varzos 65-I.308, Kouroupou-Vannier 21)

ID: Alexios 17005