Abramios, spatharokandidatos taxiarches and epeiktes of the metata

XII

Ἀβραμίῳ

ID: Abramios 20102