Akepsimas, epoptes of Boukellarion

L X / E XI

Ἀκεψιμᾷ (DO IV.1.7)

ID: Akepsimas 20101