Anastasios, strategos of Anchialos (?)

L X / E XI

Ἀναστασίῳ (DO I.73.1)

ID: Anastasios 20101