Anastasios, basilikos of the dioikesis of Amastris

L X / E XI

Ἀναστασίῳ

ID: Anastasios 20107