Anastasios Labouzenos (?), vestarches

L XI / E XII

Ἀναστασίου

ID: Anastasios 20108