Anastasios, logothetes of the dromos

E / M XI

Ἀναστασίῳ

ID: Anastasios 20110