Anastasios S[...], patrikios

L X / E XI

Ἀναστασίῳ

ID: Anastasios 20113