Anastasios (or Eustathios), oikonomos of Hagia Sophia

L XI

Ἀναστασίῳ

ID: Anastasios 20115