Aniketos, metropolitan of Tomis

L X / E XI

Ἀνικήτῳ (DO I.80.1)

ID: Aniketos 20101