[...], imperial protospatharios and ek prosopou of Thessalonike

X / XI

- (DO I.18.17)

ID: Anonymus 20107