[...], protospatharios epi tou Chrysotriklinou and axiarchos of Ikonion

E / M XI

- (Seyrig 181)

ID: Anonymus 20121