[...], protospatharios chartoularios and anagrapheus

E / M XI

- (Seyrig 203)

ID: Anonymus 20122