metropolitan of Ephesos

L XI / E XII

- (DO III.14.9)

ID: Anonymus 20157