Radenos (?) megas logariastes

M XIII

-

ID: Anonymus 20175