Malakenos, protospatharios and krites of Anatolikon

L X / E XI

- (DO III.86.29)

ID: Anonymus 20234