Theo[...], protospatharios epi tou Chrysotriklinou and krites of Paphlagonia

L X / E XI

Θεο[...] (DO IV.11.15)

ID: Anonymus 20254