Theod[...], anagrapheus of Armeniakon

L X / E XI

Θεοδ[...]

ID: Anonymus 20257