[...] Blax, protospatharios and krites of Mesopotamia

M XI

- (DO IV.55.6)

ID: Anonymus 20269