[...], protospatharios and strategos of Mesopotamia

L X / E XI

- (DO IV.55.14)

ID: Anonymus 20270