Argyros, anthypatos patrikios

L X / E XI

- (Cheynet: Argyroi 14)

ID: Anonymus 20318