[...]asios, deacon of Hagia Sophia and kouboukleisios

L X / E XI

- (DO V.42.31)

ID: Anonymus 20330