Aronios, protospatharios and strategos of Sebasteia

E XI

Ἀρωνίῳ

ID: Aronios 20101