Azarias, spatharokandidatos and imperial notarios

L X / E XI

Ἀζαρίᾳ

ID: Azarias 20101