Basileios, protospatharios epi tou Chrysotriklinou and vestiarites

M / L XI

Βασιλείῳ

ID: Basileios 20150