Basileios Chrysepsetes, protospatharios epi tou Chrysotriklinou and koiaistor

E / M XI

Βασιλείῳ

ID: Basileios 20237