Christophoros Kentenares, protospatharios epi tou Chrysotriklinou (?) and asekretis

M / L XI

Χριστοφόρῳ

ID: Christophoros 20116