Demetrios (?), protospatharios epi tou Chrysotriklinou and krites of Seleukeia

E / M XI

Δημητρίῳ (DO V.6.7)

ID: Demetrios 20125