Euphemios, tourmarches and kleisourarches of Taron

L X / E XI

Εὐφημίῳ (DO IV.76.4)

ID: Euphemios 20101