Eustathios Gabalas, protospatharios and topoteretes

M / L XI

Εὐσταθίῳ

ID: Eustathios 20128