Eustathios Dokeianos, komes of the arithmos

M XI

(Εὐστάθιος)

ID: Eustathios 20132