Eustratios (Eustathios ?), krites of the hippodrome

L X / E XI

Εὐστ[...]

ID: Eustratios 20117