Euthymios, protospatharios and epi tou Chrysotriklinou

E / M XI

Εὐθύμιος (BBÖ I.76)

ID: Euthymios 20101