Georgios Tzipoureles, protospatharios epi tou Chrysotriklinou and taxiarches

M / L XI

Γεωργίῳ

ID: Georgios 20115