Ioannes, imperial spatharokandidatos and epi ton oikeiakon

M / L XI

Ἰωάννης

ID: Ioannes 20214