Ioannes, imperial protospatharios epi tou Chrysotriklinou and imperial sakellarios

E XI

Ἰωάννῃ

ID: Ioannes 20230