Ioannes, imperial protospatharios epi tou Chrysotriklinou and eparchos

L X / E XI

Ἰωάννῃ

ID: Ioannes 20232