Ioannes, epi ton oikeiakon

XI

Ἰωάννῃ

ID: Ioannes 20245