Ioannes, protospatharios epi tou koitonos and praipositos

XI

Ἰωάννῃ

ID: Ioannes 20256