Ioannes Blachernites, protospatharios epi tou Chrysotriklinou and mystolektes

M / L XI

Ἰωάννῃ

ID: Ioannes 20289