Ioannes, protospatharios epi tou koitonos and imperial notarios

XI

Ἰωάννῃ

ID: Ioannes 20366